Dziś jest: Piątek 25 stycznia 2013, imieniny: Pawła i Miłosza

GOK

GOK

Gminy partnerskie

saint rieix

britz chorin

zagórz

Obsluga techniczna
ALFA TV

Wiejskie Ognisko Przedszkolne w Dobrzycy

Wiejskie Ognisko Przedszkolne w Dobrzycy prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie.

Miejsce zajęć: Dom Kultury w Dobrzycy,
Dobrzyca nr 62, 76-038 Dobrzyca
tel. 094 318 12 79

Nauczyciel: Pani mgr Krystyna Patalej - Symowaniuk

Dysponuje 15 miejscami. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci z terenu gminy w wieku od 3 do 5 lat. W iejskie Ognisko Przedszkolne funkcjonuje w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku - cztery godziny dziennie w godzinach od 8:00 do 12:00. Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach dokonuje rodzic na formularzu dostępnym u nauczyciela lub dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Rodzic dziecka (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązana jest do przyprowadzania i odbioru uczestnika zajęć w wyznaczonych godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Ognisko realizuje: bezpłatną edukację i wychowanie na postawie opracowanego programu uwzględniającego elementy podstawy programowej z wychowania przedszkolnego dla właściwej grupy wiekowej określonej przez MENiS.

Celem ogniska jest:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • przygotowanie dzieci do edukacji w oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich,
 • sprawowanie opieki nad wszystkimi zgłoszonymi dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju poprzez prowadzone zajęcia,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • kontynuacja wychowania domowego,
 • stymulowanie rozwoju dziecka.

Do zadań ogniska należy:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
 • kształtowanie czynnej podstawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
 • przygotowanie dziecka poprzez właściwą organizację zajęć do poznawania i rozumienia siebie i świata oraz odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej we współpracy z rodzicami.

W ramach zajęć wychowankowie mają możliwość uczestnictwa w różnych wycieczkach , występach i festynach środowiskowych organizowanych przy współpracy z Domem Kultury. Wdrażany jest autorski program adaptacyjny oraz program plastyczny dla dzieci.

Dzieci zapewnione mają wyłącznie zajęcia edukacyjne i opiekę. Wszystkie organizowane przez ognisko w uzgodnieniu z rodzicami dodatkowe zajęcia wykraczające poza treści programowe opłacane są przez samych rodziców. Szczegółowe informacje zainteresowani rodzice mogą uzyskać bezpośrednio u nauczyciela w Domu Kultury w Dobrzycy lub u Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, TPD Oddz. Koszalin.

Wzór zgłoszenia dziecka do ogniska - pobierz